نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه*  
محل تولد*  
سریال شناسنامه*
سریال ردیف سری
     
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
آخرین معدل
دین
 
ملیت*
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن ثابت 2  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک  
آدرس*  
کد پستی *  
ویژگی های فردی  
توضیحات  
سابقه پزشکی  
آخرین معدل  
ملیت*  
آیا از اتباع خارجی هستید؟  
شغل *  
آدرس محل کار*  
تلفن محل کار*  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی  
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل*  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی  
تلفن همراه*  
مقطع*
 
پایه*
 
نام مدرسه*
 


عکس *
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سریال شناسنامه
سریال ردیف سری
سال تحصیلی
مقطع
پایه
آخرین معدل
دین
ملیت
تلفن ثابت 1
تلفن ثابت 2
تلفن همراه
پست الکترونیک
آدرس
کد پستی
ویژگی های فردی
توضیحات
سابقه پزشکی
آخرین معدل
ملیت
آیا از اتباع خارجی هستید؟

اطلاعات پدر
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
تلفن همراه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه

سابقه تحصیلی