درج مطلب  
نام : حمیدزضا جمیلی شبستری
متولد آبانماه 1355 تهران
سوابق تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
کارشناسی مددکاری اجتماعی
کاردانی مشاوره و تربیتی
سوابق شغلی : مدیر دبیرستان شهیدفیاض بخش      تا کنون 3 سال
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش
مشاورمالی و اجرایی در مناطق مختلف شهرتهران
طراحی و اجرای المپیاد ورزشی مدارس
مدیر مدرسه راهنمایی جعفری اسلامی منطقه 12      4 سال
معاون دبیرستان جعفری اسلامی منطقه 12               4 سال
معاون دبیرستان ابوعلی سینا      منطقه11
معاون دبیرستان تربیت منطقه 2
دبیر دبیرستان های افشار منطقه 3 - آیت الله سعیدی منطقه 3 - تربیت منطقه 2 - شهید کدخدایی منطقه 11 شاهد منطقه 11